เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กรมการขนส่งทางบก ผ่อนปรน รถโดยสารสาธารณะ-ขนส่งสินค้า ในพื้นที่คุมเข้ม

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กรมการขนส่งทางบก ผ่อนปรน รถโดยสารสาธารณะ-ขนส่งสินค้า ในพื้นที่คุมเข้ม

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง กรมการขนส่งทางบก ประกาศถึงการผ่อนปรนการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ – รถขนส่งสินค้า ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) โดยปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็นระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และผ่อนคลายมาตรการสำหรับการขนส่งสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

พิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจำเป็น 

และตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พิจารณาปรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัดและพื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้ออกคำสั่งเรื่องขยายการบังคับใช้และปรับมาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของ ศบค. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติ ดังนี้

1. การให้บริการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเส้นทางระหว่างจังหวัด (หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 4 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 หมวด 3) และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

2. การให้บริการของรถโดยสารประจำทาง ในเส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวดทุกจังหวัด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถในระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้นทุกเส้นทาง จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

3. ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัด ให้งดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้าโดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้า และการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด 4 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 หมวด 3 และผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร สามารถรับผู้โดยสารได้ตามจำนวนที่นั่งหรือที่ยืนของรถโดยสาร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดฉีดเข็ม 3 กลุ่มซิโนแวค 2 เข็ม 25-29 ต.ค.64

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดฉีดเข็ม 3 Booster Dose กลุ่มซิโนแวค 2 เข็ม ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. ภายในวันที่ 25-29 ต.ค.64 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย กำหนดการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) สำหรับกลุ่มอายุ 59-69 ปี ที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันแอสตร้าเซเนก้า

กำหนดวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 โดยท่านจะได้รับการแจ้งวันนัดหมายพร้อมช่วงเวลาทาง SMS หรือตรวจสอบวัน-เวลานัดหมายและบันทึก QR Code ได้ทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th ตามขั้นตอน ดังนี้

1. กดที่เมนู “ตรวจสอบการลงทะเบียน”

2. กรอกเลขที่บัตรประชาชน กดค้นหา ท่านจะพบข้อมูลลงทะเบียนของท่าน

3. คลิกปุ่มสีฟ้า “ข้อมูลลงทะเบียน” ยืนยันตัวตันด้วยวันเดือนปีเกิดของท่าน (ddmmyyyy เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2500 ให้กรอก 01012500)

4. หน้าจอจะแสดงวันและช่วงเวลาที่ได้รับนัดหมายเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันของท่าน

5. บันทึก QR Code เพื่อนำมาติดต่อรับวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนด เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง